ผลการดำเนินงาน


ตรวจสอบข้อเท็จจริงเบื้องต้น

ปี ดำเนินการเสร็จ อยู่ระหว่างดำเนินการ รวม
2551 9 0 9
2552 81 0 81
2553 57 0 57
2554 66 0 66
2555 63 0 63
2556 107 1 108
2557 132 26 158

ไต่สวนข้อเท็จจริง

ปี ดำเนินการเสร็จ อยู่ระหว่างดำเนินการ รวม
2551 0 0 0
2552 0 0 0
2553 0 0 0
2554 0 0 0
2555 0 0 0
2556 3 6 9
2557 0 0 0

เสนอคณะกรรมการ ป.ป.ท.

ปี ดำเนินการเสร็จ อยู่ระหว่างดำเนินการ รวม
2551 9 0 9
2552 80 1 81
2553 55 2 57
2554 66 0 66
2555 62 1 63
2556 103 1 104
2557 93 5 98

ข้อมูล ณ วันที่