โครงสร้าง

สำนักปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ 2 แบ่งหน้าที่และความรับผิดชอบในการบริหารจัดการประกอบด้วย

ฝ่ายบริหารทั่วไป

กลุ่มปราบปรามการทุจริตกระทรวงด้านเศรษฐกิจ

กลุ่มปราบปรามการทุจริตกระทรวงด้านสังคม

 

 

 

อัตรากำลัง

ข้าราชการ 13 คน
ลูกจ้างชั่วคราว 2 คน
รวม 15 คน

 

บุคลากร

ผู้อำนวยการสำนักปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ 2

พันตำรวจโท สิริพงษ์ ศรีตุลา
ผู้อำนวยการสำนักปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ 2

: siripong.s@pacc.go.th : 2200

ฝ่ายบริหารทั่วไป

นางพัณณ์ชิตา คงสม
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

: phanchita.k@pacc.go.th : 2207


นางสาวกาญจนธัช  สีภิรมย์
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

: karnjanatat.s@pacc.go.th : -

นางสาวสุรีพร  แก้วพะเนาว์
นิติกร

: sureeporn.k@pacc.go.th : 2201

นางสาวเมราดา  สายสมบูรณ์
เจ้าพนักงานธุรการ

: merada.s@pacc.go.th : 2206

กลุ่มปราบปรามการทุจริตกระทรวงด้านเศรษฐกิจ

พันตำรวจโทวีระพันท์ ประหยัด
นักสืบสวนสอบสวนชำนาญการพิเศษ

: - : -


นางสาวอุดร  บัวหลวง
นักสืบสวนสอบสวนชำนาญการ

: udon.b@pacc.go.th : 2210

นางสาวมนัสนันท์  จรัลจรูญพงษ์
นักสืบสวนสอบสวนชำนาญการ

: manatsanan.j@pacc.go.th : -

นายณัฐพงศ์  ศรีนาค
นักสืบสวนสอบสวนชำนาญการ

: nuttapong.s@pacc.go.th : 2202

นางสาวนภวรรณ  รัตนวิจิตร
นักสืบสวนสอบสวนชำนาญการ

: noppawan.r@pacc.go.th : -

นางสาวนลินทิพย์ ศรีสิทธิ์
นักสืบสวนสอบสวน

: - : -

กลุ่มปราบปรามการทุจริตกระทรวงด้านสังคม

นายภาวี  โพธิ์ยี่
นักสืบสวนสอบสวนชำนาญการพิเศษ

: pavee.p@pacc.go.th : 2501


นายธีรพล  ปรียานุภาพ
นักสืบสวนสอบสวนชำนาญการ

: teerapol.p@pacc.go.th : -

นางสาวณพัสตร์ ศรีสมเกียรติ
นักสืบสวนสอบสวนชำนาญการ

: napat.s@pacc.go.th : -

นายพิสิษฐ์  แก้วเกตุ
นักสืบสวนสอบสวนปฏิบัติการ

: anongnart.c@pacc.go.th : 2510