อำนาจหน้าที่

ตามกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ กระทรวงยุติธรรม พ.ศ. 2551

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 8 ฉ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2543 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมออกกฎกระทรวงไว้ ให้แบ่งส่วนราชการสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ

โดยสำนักปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ 2 มีอำนาจหน้าที่ดังต่อไปนี้

 1. ดำเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน การกล่าวหาว่าเจ้าหน้าที่ของรัฐกระทำการหรือเกี่ยวข้องกับการทุจริตในภาครัฐ หรือมีเหตุอันควรสงสัยว่าเจ้าหน้าที่ของรัฐกระทำการทุจริตในภาครัฐ หรือที่มีการร้องทุกข์กล่าวโทษกับพนักงานสอบสวนเพื่อให้ดำเนินคดีกับเจ้าหน้าที่ของรัฐ อันเนื่องมาจากการกระทำทุจริตในภาครัฐ หรือที่คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติส่งเรื่องให้ดำเนินการไต่สวนข้อเท็จจริง
 2. ประสานงานและดำเนินการตามกฏหมายและระเบียบที่เกี่ยวกับมาตรการของฝ่ายบริหารในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
 3. ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือที่ได้รับมอบหมาย

 

สำนักปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ 2 รับผิดชอบส่วนราชการในสังกัดกลุ่มกระทรวงด้านเศรษฐกิจและกลุ่มกระทรวงด้านสังคม จำนวน 15 กระทรวง ในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานคร โดยจำแนกกระทรวงได้ ดังนี้

กลุ่มกระทรวงด้านเศรษฐกิจ จำนวน 9 กระทรวง คือ

 1. กระทรวงการคลัง
 2. กระทรวงพาณิชย์
 3. กระทรวงคมนาคม
 4. กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
 5. กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
 6. กระทรวงพลังงาน
 7. กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
 8. กระทรวงอุตสาหกรรม
 9. กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

 

กลุ่มกระทรวงด้านสังคม จำนวน 6 กระทรวง คือ

 1. กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
 2. กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
 3. กระทรวงศึกษาธิการ
 4. กระทรวงวัฒนธรรม
 5. กระทรวงสาธารณสุข
 6. กระทรวงแรงงาน